Je pro konání shromáždění potřeba předchozího povolení některého státního orgánu?

Nikoliv, shromáždění podléhá pouze režimu předchozího písemného oznámení obecnímu úřadu na jehož území se má shromáždění konat. Svolavatel má povinnost podat oznámení tak, aby obecní úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.

Zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím v platném znění dává obecnímu úřadu možnost, s ohledem na místní podmínky nebo veřejný pořádek, navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou hodinu. Obecní úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

Obecní úřad má možnost shromáždění zakázat v případě, že by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:
· popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů.
· dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti.
· jinak porušovat Ústavu a zákony.

Obecní úřad má možnost shromáždění zakázat také tehdy, jestliže
· se  má konat na  místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
· se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.

Obecní úřad má možnost shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se  tím zmařil oznámený účel shromáždění.

Proti rozhodnutí o zákazu shromáždění lze ve lhůtě 15-ti dnů podat opravný prostředek u krajského soudu místně příslušného podle místa konání shromáždění. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů a svým výrokem rozhodnutí obecního úřadu buď zruší nebo ho potvrdí, jestliže byly dány důvody k zákazu shromáždění.

V případě, že soud rozhodnutí obecního úřadu zruší, je svolavatel oprávněn shromáždění konat podle původního oznámení nebo v jiném termínu. Nejpozději však do třiceti dní od právní moci rozhodnutí soudu.


Název rubriky - Ústavní právo - dotazy
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 15.12.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 15.12.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: