Organizace Ústavního soudu České republiky

Seznamte se s organizací Ústavního soudu České republiky.

Ústavní soud je tvořen patnácti soudci, které se souhlasem Senátu jmenuje prezident republiky. V čele soudu stojí předseda a dva místopředsedové jmenovaní prezidentem republiky.

Předseda Ústavního soudu:
– zastupuje Ústavní soud navenek,
– vykonává správu Ústavního soudu,
– svolává zasedání pléna Ústavního soudu,
– určuje pořad jeho jednání a řídí jednání,
– jmenuje předsedy senátů Ústavního soudu,
– plní další úkoly, které mu ukládá zákon.

Mezi tyto další úkoly patří zejména rozdělování agendy soudu mezi senáty, rozhodování o vyloučení asistenta soudce, soudního znalce nebo tlumočníka v případech, u kterých rozhoduje plénum Ústavního soudu, informování prezidenta republiky o uvolnění místa soudce, rozhoduje o zbavení mlčenlivosti asistenta, v případě vyloučení soudce zpravodaje podle § 38 odst. 1, přiděluje návrh jinému soudci zpravodaji; vyhlašuje nález v případech kdy rozhoduje plénum, předává redakci Sbírky zákonů nálezy v této sbírce uveřejňované.

Všichni soudci Ústavního soudu tvoří jeho plénum. Pro jednání a usnášení je nutná přítomnost alespoň deseti soudců.

Plénum Ústavního soudu rozhoduje:
– o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR,
– o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy ČR,
– o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky uvedené v čl. 65 odst. 2 Ústavy podle čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy ČR,
– o návrhu prezidenta na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu uvedeného v  čl. 66 Ústavy ČR podle čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy ČR,
– o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony podle čl. 87 odst. 1 písm. j) Ústavy ČR,
– v ostatních věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy ČR, pokud senát nerozhodl, protože žádný z návrhů na usnesení nezískal většinu hlasů (§ 21 odst. 1),
– o stanovisku k právnímu názoru senátu, které se odchyluje od právního názoru Ústavního soudu vysloveného v nálezu (§ 23),
– o dalších věcech podle čl. 87 odst. 1 Ústavy ČR, pokud si to vyhradí,
– o úpravě svých vnitřních poměrů,
–o ustavení senátů a o pravidlech rozdělení agendy mezi ně.

Věci rozhodované podle čl. 87 odst. 1 Ústavy ČR, které nepatří do působnosti pléna a pro rozhodování o odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 2, vytváří Ústavní soud ze svých soudců čtyři tříčlenné senáty, přičemž předseda Ústavního soudu a místopředsedové nemohou být jejich stálými členy.

Každému soudci je jmenován alespoň jeden asistent soudce, kterého jmenuje a odvolává předseda Ústavního soudu na návrh soudce, o jehož asistenta se jedná. Soudce může pověřit svého asistenta, aby podání, které podle obsahu zjevně není návrhem na zahájení řízení, odložil a vyrozuměl o tom osobu, která je učinila. Soudce může svého asistenta rovněž pověřit vyrozuměním navrhovatele o tom, že jeho návrh na zahájení řízení nemá náležitosti podle zákona o ústavním soud. Asistent v tomto případě stanoví navrhovateli přiměřenou lhůtu k odstranění vad návrhu.

Návrh na zahájení řízení je přidělen soudci zpravodaji určenému rozvrhem práce. Soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání usnesením odmítne, jestliže
- navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené,
- nebo je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem,
- nebo jde-li o návrh podaný někým zjevně neoprávněným,
- nebo jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný,
- nebo je-li podaný návrh nepřípustný, nestanoví-li tento zákon jinak.

Shledá-li soudce zpravodaj důvody k odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 2, připraví věc k projednání v senátu. Jestliže usnesení senátu o odmítnutí návrhu z důvodů podle § 43 odst. 2 nebylo přijato, připraví soudce zpravodaj věc k projednání věci samé v plénu nebo v senátu.

Úkolem soudce zpravodaje je činit potřebné procesní úkony, zejména zajišťovat shromáždění listinných důkazů a provedení výslechu svědků. Soudce zpravodaj rovněž zajistí, aby návrh na zahájení řízení byl neprodleně doručen ostatním účastníkům, případně vedlejším účastníkům s výzvou, aby se k němu vyjádřili ve lhůtě, kterou určí nebo kterou určuje zákon o Ústavním soud.


Název rubriky - Ústavní právo - studentská sekce
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 3.10.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 3.10.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Michal Bernášek
Související informace - články:

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: