Zamyšlení nad právními aspekty jmenování guvernéra ČNB.

Tímto příspěvkem do současné diskuse o jmenování guvernéra a ostatních členů Bankovní rady ČNB bych nechtěl dělat advokáta prezidentovi ani vládě, ale pozoruji-li různé názory v tisku, myslím ,že advokáta potřebuje Ústava jako taková.

Celý problém nelze řešit četbou dvou článků Ústavy, ale jak by mělo být dobrým zvykem, především pečlivým studiem Ústavy jako celku a akcentováním ústavních principů, na nichž je postavena.

Východiskem pro interpretaci pravomocí prezidenta republiky nebude nic jiného, než články 62 a 63 Ústavy. Ihned na první pohled nikomu neujde, že základní rozdíl mezi oběma články je ten, že k platnosti úkonů prezidenta republiky uvedených v čl. 63 je třeba spolupodpisu předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Úkony uvedené v čl. 62 ke své platnosti nevyžadují kontrasignaci, což však neznamená, že tyto úkony může prezident činit zcela libovolně. Tak např. v čl. 62 písm. e) prezident jmenuje soudce Ústavního soudu, z čl. 84 je však patrné, že soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu. Obdobná situace je při jmenování prezidenta a víceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, které jmenuje na návrh Poslanecké sněmovny. Je však třeba podtrhnout, že tato omezení vyplývají přímo z Ústavy a nikoli ze zákona.

Nyní se dostáváme ke kritickému písmenu k) čl. 62. Podle něho jmenuje prezident členy Bankovní rady České národní banky. Z žádného jiného článku Ústavy však nelze dovodit, že by byl prezident v této pravomoci nějak omezen jiným orgánem. Jestli by byl nebo je omezen zákonem není podle mě třeba zkoumat, neboť zde platí jasné interpretační pravidlo lex superior derogat inferiori. I kdyby tedy zákon prezidenta omezoval ve jmenování členů Bankovní rady, bylo by třeba dbát Ústavy jako zákonu vyšší právní síly.

Tím by se zdálo, že je problém vyřešen, ale je vyřešen tak napůl. Dobral jsem se doposud k závěru, že prezident může jmenovat členy bankovní rady bez jakéhokoli omezení. Zde je ale namístě juristická přesnost. Prezident totiž může jmenovat jen členy bankovní rady, nic více, nic méně.

Zde se dostáváme k druhému problému. O guvernérovi totiž Ústava mlčí, nezná funkci guvernéra a to ani v hlavě šesté o České národní bance. Funkci guvernéra a víceguvernérů zná až zákon o České národní bance, který stanoví, že guvernéra a víceguvernéry jmenuje prezident republiky. Domnívám se, že v tomto případě je nutné přiklonit se k interpretaci, že jmenování guvernéra už vyplývá nikoli z Ústavy, ale ze zákona, čímž se dostáváme k čl. 63 odst. 2 Ústavy, který výslovně zakotvuje , že prezidentovi přísluší i další pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. Další odstavec pak k platnosti těchto úkonů vyžaduje kontrasignaci.

Z těchto mých úvah dovozuji, že ústavně konformní postup při konstituování České národní banky by měl být následující:
1.Jedním aktem jmenuje prezident Bankovní radu ČNB dle své volné úvahy.
2. druhým aktem z již konstituované bankovní rady pak jmenuje z členů bankovní rady guvernéra a víceguvernéry ČNB, avšak již se souhlasem a tedy spolupodpisem předsedy vlády.

Celé jmenování by tedy mělo být učiněno dvěma odlišnými akty.

Podle mého názoru tedy prezident za současného právního stavu nemůže volně jmenovat guvernéra ČNB bez spolupodpisu předsedy vlády, ale na druhou stranu si může být jist, že guvernérem se stane někdo ze členů bankovní rady, kterou před tím jmenoval sám.

Zdá se, že rozhodujícím argumentem mých úvah je právní princip zakotvený v Ústavě, že státní moc lze uplatňovat jen na základě zákona a v jeho mezích. Čl.63 v odst. 2 a 3 říká jednoduše to, že prezident může mít pravomoci založené Ústavou za podmínek, které Ústava stanoví a ostatní pravomoci může mít jen na základě zákona jen za podmínek kontrasignace. V žádném jiném případě však nelze připustit, s ohledem na výše uvedený princip, že by měl prezident pravomoci, které mu nejsou výslovně svěřeny. Volné jmenování guvernéra jen prezidentem by přicházelo v úvahu jen v případě, že by to bylo v čl. 62 výslovně zakotveno např, větou: „prezident jmenuje guvernéra, víceguvernéry a ostatní členy bankovní rady“


Název rubriky - Ústavní právo - studentská sekce
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 21.12.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 21.12.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) František Povolný

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: