Novela zákona č. 424/1991 Sb. o politických stranách a hnutích

1. ledna 2001 nabude účinnosti v červenci přijatý zákon č. 340/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 424/1991 o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem této důležité novely není pouze upřesnění a zprůhlednění financování a hospodaření politických stran a hnutí (populární mediální téma), ale také vytvořit zákonné podmínky pro to, aby Ministerstvo vnitra mohlo zveřejňovat informace o údajích vyznačovaných v evidenci stran a hnutí, upřesnění postupu při registraci změn stanov stran a hnutí, a také zpřesnění stávající soudní ochrany.

Novela zákona zavádí pro zápis a evidenci politických stran a hnutí veřejný seznam, tzv. Rejstřík stran a hnutí. Tento rejstřík vede Ministerstvo vnitra. Dosavadní právní úprava se sestává z pouhé evidence stran a hnutí vedené ministerstvem, což vede ke značným obtížím, zejména co se týče otázky zveřejňování informací a údajů o stranách a hnutích. Novela výslovně uvádí, že Rejstřík stran a hnutí je každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Novela dále upravuje skutečnosti, obligatorně zapisované do rejstříku, tj. :

- název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace

- den registrace změny stanov

- zánik strany a hnutí s uvedením dne a právního důvodu výmazu

- IČO strany a hnutí

- jméno, příjmení, rodné číslo a adresa místa pobytu osob, které jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem strany a hnutí.

- pozastavení strany a hnutí

- zrušení strany a hnutí

- vstup do likvidace včetně jména, příjmení, rodného čísla a adresy místa pobytu likvidátora

- prohlášení konkursu, jméno, příjmení a adresa pobytu správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání

Novela upřesňuje postup při registraci změn stanov stran a hnutí. Důležité je především ustanovení, že změna stanov stran a hnutí nabývá účinnosti dnem její registrace Ministerstvem vnitra, tzn. že při schvalování změny stanov je třeba postupovat podle dosavadních (registrovaných) stanov s tou výjimkou, že dojde-li při změně stanov zároveň ke změně osob, jež jsou statutárním orgánem strany nebo hnutí, podává návrh tento, nově ustavený statutární orgán.

Novela přisuzuje, oproti stávající právní úpravě, odkladný účinek návrhu na přezkoumání rozhodnutí orgánu strany a hnutí ve věci jejich zrušení podané členem strany nebo hnutí. Důvodová zpráva k novele to odůvodňuje, že v případě rozhodnutí soudu o oprávněnosti návrhu lze tímto postupem zamezit neopodstatněnému zásahu do vlastní existence strany nebo hnutí a s ním spojenými nepříznivými důsledky. K tomuto bych snad ještě dodal, že vzhledem k relativní složitosti této problematiky bych její projednávání svěřil nikoli okresnímu ale krajskému soudu.

Nejrozsáhlejší část novely je věnována financování a hospodaření stran a hnutí. Současná, poněkud neurčitá formulace “příspěvek vlastních členů” je nahrazena jednoznačným termínem “členský příspěvek”, který je pro člena strany limitován roční výší maximálně 50 000 Kč. Důvody jsou zřejmé, tímto je zabráněno sponzorovat stranu vysokými částkami formou “bezproblémových” členských příspěvků.

Dále je stanoven zvláštní režim pro poskytování peněžních darů, jejichž výše od jednoho dárce přesáhne v kalendářním roce částku 50 000 Kč (vládní návrh počítal s částkou nad 25 000 Kč). Peněžité dary nad tuto částku bude možné poskytnout pouze na základě písemné darovací smlouvy (§ 628 občanského zákoníka) formou tzv. darovacích poukázek. Darovací poukázka musí obsahovat

- jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu jde-li o fyzickou osobu

- název, sídlo a IČO jde-li o právnickou osobu

- výši daru

-podpisy dárce a příjemce (musí být ověřeny)

Darovací poukázka se skládá ze tří dílů, z nichž díly č. 1 a 2 předkládá dárce příslušné bance, banka po realizaci platby vrátí díl č. 2 dárci a díl č. 1 zašle straně nebo hnutí, které jej předloží bance, v níž mají vedeny příslušné účty. Díl 3 si ponechá strana či hnutí. Další technické náležitosti darovací poukázky a její vzor stanoví vyhláškou Ministerstvo financí (dosud - 30.10.2000 se tak nestalo).

Hodnotu darů poskytnutých politickým stranám a hnutím na jejich činnost lze nově odečíst od základu daně, podle zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o daních z příjmů) však pouze v případě, že úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Změny se také, z důvodu komplexní informovanosti o hospodaření strany či hnutí, týkají výroční finanční zprávy, předkládané Poslanecké sněmovně, v níž je potřeba v kapitole výdajů tyto členit na provozní a mzdové, a také na výdaje na daně a poplatky jakož i výdaje na volby. Je rovněž třeba uvést každý dar, u peněžních identifikovat dárce a (eventuelně) vykázat příslušné darovací poukázky. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky musí být s výrokem “bez výhrad”.

Nově se také vymezuje okruh subjektů, od nichž strana či hnutí nesmí přijmout dar. Předně jde o právnické osoby, jež jsou financovány ze státního rozpočtu nebo v nichž má stát nebo státní podnik nebo obec majetkový podíl, a není tudíž žádoucí, aby spoluvytvářely svými dary majetek strany a hnutí. Zamezuje se jakémukoli financování stran a hnutí uvedenými subjekty. Déle je nepřípustné financování stran či hnutí zahraničními právnickými osobami resp. fyzickými osobami, které nejsou státními občany ČR. V neposlední řadě se zákaz vztahuje také na obecně prospěšné společnosti. Pokud strana a hnutí získaly peněžitý dar v rozporu se zákonem a nevyužily možnost tento dar včetně případného úrokového zhodnocení vrátit dárci, zavádí se povinnost odvést příslušnou částku do státního rozpočtu.

Novela dále obsahuje dosti problematické ustanovení o neposkytnutí stálého příspěvku straně či hnutí, které nezískaly v následujících volbách potřebný počet hlasů k jejich zastoupení v Poslanecké sněmovně. Jde o případ strany či hnutí, jež sice opakovaně dosáhly nejméně 3 % hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny, avšak nedosáhly potřebného počtu hlasů pro jejich zastoupení v Poslanecké sněmovně. Nárok na stálý příspěvek v takovýchto případech vzniká pouze jednou. Myslím si, že v tomto případě nejde přímo o protiústavnost daného ustanovení, volná politická soutěž je nadále zachována, nicméně menší strany, stabilně se pohybující ve volebním výsledku 3-4,9% jsou tímto velmi znevýhodněny. Argument, že těmto stranám nejde o to dostat se do Poslanecké sněmovny, ale o stálé pobírání příspěvku (jakési “volební podnikání”) neobstojí. Domnívám se, že toto ustanovení nemělo v novele být, resp. mělo by být zrušeno, ovšem znovu opakuji, nejedná se dle mého názoru o protiústavnost.

Příspěvek na mandát poslance nebo senátora novela zvyšuje z dosavadních 500 000 Kč na 1 000 000 Kč ročně, nově je zaveden příspěvek na mandát člena krajského zastupitelstva - 250 000 Kč. V případě, že na uprázdněný mandát není náhradník či zanikne-li mandát v průběhu volebního období, příspěvek na mandát straně a hnutí nenáleží.

Strany a hnutí mají nově povinnost ocenit svůj majetek (podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku), který vlastnily ke dni nabytí tohoto zákona. Ustanovení určitě správné, pro některé strany organizačně jistě nesmírně náročné.

Novelu zákona o politických stranách a hnutích těžko jednoznačně hodnotit. O její problematičnosti svědčí i fakt, že byla prezidentem vrácena Poslanecké sněmovně, která však jeho veto přehlasovala. Naprosto správná a prospěšná jsou ustanovení týkající se Rejstříku stran a hnutí, stejně tak postupu při registraci změn stanov stran a hnutí jakož i nově koncipovaný odkladný účinek návrhu na přezkoumání rozhodnutí orgánu strany a hnutí ve věci jejich zrušení podané členem strany nebo hnutí.

Diskutabilní je zvýšení příspěvku na mandát poslance nebo senátora, částka 1 000 000 Kč se mi zdá opravdu dosti vysoká, a to je potřeba ještě přičíst příspěvek na mandát člena krajského zastupitelstva (zde půjde, zvláště u velkých stran, o značné sumy). Samostatnou kapitolou je sponzorování stran a hnutí. Každému je jasné, že jde o to vyloučit korupci či praní špinavých peněz. Institut který by tomuto měl zamezit, tedy ona darovací poukázka je institut vcelku zajímavý, navenek se tvářící tuto problematiku uspokojivě vyřešit, je tady však jeden velký, již existující, problém - pravý dárce si kdykoliv může téměř s kýmkoliv domluvit poskytnutí daru jeho jménem, tedy darovací poukázka bude vyplněna a podepsána někým, kdo ve skutečnosti své peněžní prostředky nikdy neposkytl a neposkytne. Těžko očekávat, že by dnes byl někdo tak naivní a směšný, že by se vydával, resp. podepisoval darovací poukázku jménem jakéhosi ostrovana z Mauricia či z popela postavšího maďarského státního příslušníka, ovšem těch obyčejných Pepů Nováků, bezúhonných občanů, běžně nosících v igelitové tašce několik miliónů bude u nás asi stále ještě dost. Východiskem by nejspíše bylo bezúplatná plnění a dary (kromě členských příspěvků) od fyzických a právnických osob absolutně zakázat. Ovšem vzhledem k tomu, že strany až na nepatrné výjimky nemohou podnikat (srov. např. nález Ústavního soudu č. 296/1995 Sb.), zřejmě by to vedlo k zániku menších stran a tím i k podstatnému narušení volné soutěže politických stran, a to je v demokracii nepřijatelné a samozřejmě protiústavní

Ideální řešení této problematiky tedy nejspíše neexistuje, o čemž nás ostatně mohl přesvědčit i nedávný skandál ve financování německé CDU/CSU.

O problematičnosti ustanovení o neposkytnutí stálého příspěvku straně či hnutí, které nezískaly v následujících volbách potřebný počet hlasů k jejich zastoupení v Poslanecké sněmovně bylo zmiňováno výše.


Název rubriky - Ústavní právo - studentská sekce
Informace nemusí být aktuální protože byla publikována 31.10.2000 a legislativa od této doby mohla dostát změny
Poslední změna článku proběhla 13.11.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Roman Kočí

 

...

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Odkazy
Judikatura ÚS
Příklady podání
Dotazy a odpovědi
Archiv článků
  Studenti: